تاریخچه و موسسین

متن ساختگی
متن ساختگی
متن ساختگی

معرفی شاخه

متن ساختگی
متن ساختگی
متن ساختگی

اعضاء هیأت رئیسه شاخه شمالغرب

اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران شاخه شمالغرب
نوبت اول مجمع عمومی و اولین دوره انتخابات هیئت مدیره شاخه شمالغرب انجمن مدیریت پروژه ایران روز پنجشنبه مورخ 11/07/98 در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز برگزار گردید. و اعضای هیات مدیره شاخه شمالغرب بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:
آقای دکتر یونس جبارزاده (رئیس هیات مدیره)
خانم مهندس لیلا اورندی (دبیر)
آقای مهندس ایوب علیون (خزانه دار)
بعنوان اعضای اصلی و :
آقای مهندس ناصر خوزم
آاقای مهندس نادر خانزاده بعنوان اعضای علی البدل
بعنوان اعضای علی البدل و
آقای مهندس بابک محمدی بعنوان بازرس اصلی و آقای مهندس رضا طیبی بعنوان بازرس علی البدل
شایان ذکر است شاخه شمالغرب انجمن مدیریت پروژه ایران به همت جمعی از علاقه مندان و فعالین این حوزه پس از برگزاری اولین جلسه هماهنگی تاسیس شاخه در محل شهرداری در آذر ماه ۹۷ با حضور آقای دکتر سبزوی (ریاست محترم شاخه های استانی انجمن) و آقای مهندس نصراله پور (دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران), فعالیت خود را بطور رسمی در بهمن ماه 1397 با انتخاب اعضای هیات موسس در دانشگاه تبریز آغاز کرد.
اعضای هیات موسس:
آقای دکتر یونس جبارزاده
آقای مهندس ناصر خوزم
آقای مهندس ایوب علیون بعنوان اعضای اصلی و:
خانم مهندس لیلا اورندی
آقای مهندس مهدی اسماعیلی بعنوان اعضای علی البدل

تماس با شاخه شمالغرب

تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، ساختمان مرکز رشد و نوآوری، دفتر انجمن مدیریت پروژه شاخه شمالغرب
تلفن: 33306044-041

لینک به سایت شاخه